REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  SHUBI.PL/sklep/ 

 1. Ustalenia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez:

SHUBI Custom Acoustic Stands – Maciej Szubert
ul. Biedronkowa 44, 95-070 Rąbień
NIP: 7262526623
za pośrednictwem strony internetowej SHUBI.PL/sklep/

 1. Każdy usługobiorca zobowiązany jest przestrzegania niniejszych postanowień od chwili podjęcia czynności związanych ze skorzystaniem z usług strony internetowej.
 2. Podstawą Regulaminu jest ustawa art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) („Ustawa”).
 1. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie SHUBI.PL
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług portalu www.erydan.com lub korzysta ze stron udostępnionych zgodnie z prawem przez usługodawcę, zobowiązany do przestrzegania poniższych postanowień.
 • Usługodawca –– SHUBI Custom Acoustic Stands – Maciej Szubert, ul. Biedronkowa 44, 95-070 Rąbień, NIP: 7262526623 (dalej usługodawca lub sprzedawca).
 • Strona – nazywana w niniejszym dokumencie również serwisem stanowi stronę internetową SHUBI.PL/sklep/  świadczącą usługi z zakresu sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e–commerce, itp.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ust. Z dn. 18.07.2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
 • Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych usługobiorców oraz przechowywania i ochrony informacji
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 • Usługa elektroniczna –  usługa wykonana przez www.erydan.com poprzez wysyłanie
  i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).
 • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 • Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Rejestracja – czynność niezbędna dla skorzystania przez Klienta z oferty sklepu internetowego .
 • Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
 • Login – indywidualne ustalone przez Klienta oznaczenie, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia Konta Klienta w sklepie internetowym.
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na stronie sklepu internetowego SHUBI.PL/sklep/ .
 • Sprzedawca – SHUBI Custom Acoustic Stands – Maciej Szubert, e-mail: kontakt@shubi.pl
 • Umowa sprzedaży – umowa zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony – SHUBI.PL/sklep/
 • Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
 • Dostawca – podmiot, z którego usług korzysta Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:
  a) InPost Sp. z o.o.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

Usługodawca za pośrednictwem serwisu świadczy następujące usługi:

 • informacyjne – w postaci danych prezentowanych na stronie SHUBI.PL/sklep/ dzięki którym Usługobiorca może zapoznać się z ofertą Usługodawcy,
 • handlowe – dotyczące możliwości  dokonywania zakupu towarów oferowanych przez Usługodawcę.

 

IV. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do strony internetowej SHUBI.PL/sklep/ , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy i domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy i prezentowanych tekstów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.
 2. Wszystkie użyte na stronie internetowej SHUBI.PL/sklep/  nazwy produktów, znaki graficzne są własnością producenta/sprzedawcy oraz odpowiednich innych producentów i dostawców i zostały użyte zgodnie z uzyskanym zezwoleniem ich właścicieli.
 3. Sklep i wszelkie treści znajdujące się na stronie  SHUBI.PL/sklep/  są udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internetu i strony internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej oraz sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania nie zamówionej informacji handlowej.
 5. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego dostępnego na stronie SHUBI.PL są w pełni wytworem producenta/sprzedawcy i powstały w drodze przetworzenia przez producenta/sprzedawcę materiałów do produkcji nabytych przez niego legalnie na terenie RP.

V. Korzystanie ze strony i sklepu internetowego.

 1. Korzystanie ze strony i sklepu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej SHUBI.PL.
 2. Korzystanie ze strony i sklepu internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w regulaminie.
 3. W celu złożenia zamówienia w sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Usługobiorca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania strony i sklepu internetowego.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego sklepu internetowego, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, w tym szablony, grafiki, zdjęcia, teksty oraz logotypy. Żadne z tych treści w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności zalecane jest stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

VI. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji, która wymaga podania pełnych danych teleadresowych, w tym numeru telefonu oraz adresu e-mail. Zamówienia można dokonać również bez rejestracji jako „gość”, niemniej wciąż wymagane jest podanie pełnych danych teleadresowych, w tym numeru telefonu oraz adresu e-mail koniecznych do wysyłki.
 2. Aby dokonać rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie SHUBI.PL/sklep/  i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 3. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga zachowania poniższych zasad:
  a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  c) W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z regulaminem. Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  d) Klient, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta;
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień regulaminu;
  b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz przeprowadzenia czynności niezbędnych do wysłania kupionego towaru.
 5. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
  c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.
 8. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient powinien niezwłocznie zmienić hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 9. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie SHUBI.PL/sklep/ . W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

VII. Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” przy danym towarze znajdującym się na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy zakupu towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 5. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionego przez Klienta towaru.
 6. W przypadku braku w sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy sprowadzenie towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 7. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji tej części zamówienia, której natychmiastowa realizacja nie jest możliwa (dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 8. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 9. Ceny na stronie sklepu zamieszczone przy danym towarze:
  a) stanowią ceny brutto (z podatkiem ryczałtowym) i określone są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy.
 10. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.
 12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przelew bankowy poprzez system płatności Przelewy24 (szybki przelew bankowy lub BLIK) obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
  b) Sprzedawca nie oferuje możliwości płatności za pobraniem, ani płatności gotówką ze względu na brak opcji odbioru osobistego zamówionych towarów.
 13. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry i dopłaty pozostałej kwoty w innym terminie.
 14. Klient może modyfikować swoje zamówienie w Koszyku do momentu rozpoczęcia płatności. Po dokonaniu płatności i jej potwierdzeniu, Klient nie ma możliwości modyfikacji zamówienia.
 15. Sprzedawca może zamieścić na stronie sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 7, poczynając od dnia zawarcia umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 16. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia (do wyboru przez Klienta: Paczkomat InPost, Kurier InPost).
 17. W dniu wysłania towaru do Klienta jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 18. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
 19. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 20. Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego zamówienia, chyba, że zostało to uprzednio ustalone ze sprzedawcą.
 21. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą klienta, paragon lub fakturę bez VAT obejmującą dostarczane towary.
 22. Po dokonaniu dostawy zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

VIII. Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli towar ma wadę Klient może:
  a) Złożyć oświadczenie o propozycji obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie ma możliwości wymiany towaru na wolny od wad.
  b) Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić wymiany towaru na wolny od wad, jeśli jest to niemożliwe. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o propozycji obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru.
 5. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres elektroniczny Sprzedawcy.
 6. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi.
 7. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy: SHUBI Custom Acoustic Stands – Maciej Szubert, ul. Biedronkowa 44, 95-070 Rąbień.
 1. Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru.
 2. W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.

IX. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Z tytułu prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca przyjmuje jedynie zwrot towaru będącego w nienaruszonym stanie, nie noszącego jakichkolwiek śladów otwierania i użytkowania.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.
 4. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez pobranie dostępnego na stronie formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna. Formularz jest dostępny do pobrania w formie pliku PDF pod linkiem – . Formularz należy wypełnić i przesłać jego zdjęcie lub skan na adres elektroniczny Sprzedawcy. Do zachowania terminu jego złożenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru z dokumentem potwierdzającym zakup u Sprzedawcy.
 9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Produkty sprzedawane w ramach wyprzedaży (przecenione, ostatnie sztuki) nie podlegają zwrotowi.

X. Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności w ciągu 14 dni w przypadku:
  a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część wartości zamówienia);
  b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem zgodnie z regulaminem;
  c) obniżenia ceny towaru z wadą lub odstąpienia z tego tytułu od umowy zgodnie z regulaminem.
 2. Ze względu na wykorzystanie systemu płatności elektronicznych Przelewy24, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta po uprzednim otrzymaniu od Klienta danych wymaganych do przelewu bankowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta wezwania na podany przez niego adres poczty elektronicznej, Klient nie przekaże sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności także wówczas, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku niezwłocznie po uzyskaniu od Klienta niezbędnych danych.

XII. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) prowadzenie Konta Klienta;
  b) Newsletter;
  c) „Wyślij link znajomemu”.
 2. Usługi powyższe świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.
 4. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji, na zasadach opisanych rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
  a) informację o nadawcy;
  b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Usługa nieodpłatna” Wyślij link znajomemu” polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom posiadającym Konto Klienta wysłanie przez tych Klientów do swoich znajomych wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję „Wyślij link znajomemu” wypełnia formularz podając imię i adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej „Wyślij link znajomemu” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 11. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia przez Sprzedawcę jego Konta Klienta, przy czym może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 13. W celu rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu sprzedawcę pocztą elektroniczną.

XIII. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu stron sklepu internetowego, jeśli powodem jest:
  a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

XIV. Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych, wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 5. Każdy Klient, który przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 8. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa.
 9. Sprzedawca, za wyraźną zgodą Klienta, może przekazać jego dane osobowe firmom będącym dostawcami towarów, jeśli Klient zdecyduje się przystąpić do klubów konsumenckich tych dostawców.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności strony internetowej sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze stron internetowych sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 12. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 13. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  c) statystycznym.
 14. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.

XV. Postanowienia końcowe i zmiana regulaminu

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie SHUBI.PL/sklep/ oraz zastępuje wszelkie reguły zawarte w poprzednich wersjach regulaminu.
 2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron sklepu .
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep internetowy do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-08-2023.

Czas i koszty dostawy

Koszty dostawy zamówionych produktów pokrywa Klient (patrz cennik poniżej). Przy zakupie więcej niż jednego produktu koszt dostawy naliczany jest tylko raz – dla całego zamówienia. W przypadku zamówień o wartości powyższej 500 zł Klient nie ponosi kosztów dostawy.

Przedpłata (przelew bankowy / BLIK)
Paczkomat InPost – dostawa do wybranego paczkomatu wskazanego przez Klienta – 8,00
Kurier InPost – dostawa na adres wskazany przez Klienta – 9,00
Koszt przesyłki za granicę ustalany jest indywidualnie